[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 076
ชื่อ: มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 24 ปี 4 เดือน 1 วัน
อีเมล: tassanee@acl.ac.th
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2548  ปริญญาตรี  ใบประกาศนียบัตร
2    สถาบันราชฎัชลำปาง 2545  อ.คศ.  ใบประกาศนียบัตร
3    วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 2526  ปวช.  ใบประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 2523  มศ 3  ใบประกาศนียบัตร
5    โรงเรียนปรียาโชติ -  ประถมปีที่6  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2554 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี_ประถมศึกษา
2554 ประธานกรรมการ งานสุขอนามัย_ประถมศึกษา
2554 กรรมการ งานสุขอนามัย_ประถมศึกษา
2554 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 กรรมการ งานบริหารทั่วไปแผนกประถมศึกษา/แผนกประถมศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2528 ครูผู้สอน อนุบาล 0 สลิปเงินเดือน
2529 ครูผู้สอน อนุบาล 0 สลิปเงินเดือน
2534 ครูผู้สอน อนุบาล 0 สลิปเงินเดือน
2544 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2545 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2546 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2547 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2548 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2549 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2550 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2551 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2552 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2553 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 553  อุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นเวลานาน15ปี  โล่และเกียรติบัตร
2  0 553  ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันมานาน20ปี  แหวนทอง2สลึง ,โล่ , เกียรติบัตร
3  0 559  ครูแกนนำการปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
25  5 123 24 599 5 เกียรติบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาดิเรกคุณาภรณ์
5  5 117 2646 208 5 เกียรติบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)