[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 076
ชื่อ: มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 25 ปี 1 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2552 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2551 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2550 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2549 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2548 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2547 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2546 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2545 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2544 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0 สลิปเงินเดือน
2534 ครูผู้สอน อนุบาล 0 สลิปเงินเดือน
2529 ครูผู้สอน อนุบาล 0 สลิปเงินเดือน
2528 ครูผู้สอน อนุบาล 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- เกมและกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน สหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ 543 - 543 20
- การผลิตสื่อการสอน สหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ 543 - 543 20
- หลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 543 - 543 10
- อรรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ 543 - 543 20
- ผู้นำนันทนาการและการออกกำลังกาย วิทยาลัยพลศึกษา ลำปาง 543 - 543 8
- การผลิตสื่อการสอน โรงเรียนแม่เมาะ 543 - 543 10
- สัมมนาวิชาผู้กับกับลูกเสือ ค่ายลูกเสือหนองกระทิง 543 - 543 10
- การพัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- การเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนางานโดยใช้แฟ้มสะสมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- Training in CommunicationSkills in English โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- การปฎิรูปการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การบรรเทาสาธารณภัยและการจราจร โรงเรียนตำรวจภูธรลำปาง 543 - 543 8
- อบรมผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- สัมนาการเขียนหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- อบรมครูเอกชนกับการปฎิรูปการศึกษา โรงแรมเวียงทอง 543 - 543 8
- อบรมการใช้หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตหลักสูตร10ชม. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 10
- อบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- ปฏิบัติการโครงการธรรมนำทาง วัดบรรพตสถิต 543 - 543 8
- ทิศทางการประเมินภาบนอกจากมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานBSG โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมโครงการผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิคคีตมวยไทย สำนักงานสาธารณสุขลำปาง 543 - 543 8
- องค์การแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- ฝึกปฏิบัติ"โยคะเบื้องต้นสำหรับเด็ก" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- การฝึกอบรมวิชาผู้กับกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่1/2551 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนอรุโณทัย 543 - 543 30
- อบรมความรู้ด้านสมถกัมมัฏฐานและวิปัสนากัมมัฎฐาน วัดป่ารวกลำปาง 543 - 543 8
- อบรมโปรแกรม E- office, E-learning โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- หลักสูตรแกลนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2552 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 14
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นที่2/2552 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 10
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- อบรมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543 8
- อบรมโครงการคุณธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การสร้างเครื่องวัดและประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 14
- การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 14
- การตรวจลูกเสือขั้นที่5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 10
- เรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานเทศบาล ลำปาง 543 - 543 8
- การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยล์ ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 543 - 543 24
- ปฏิบัติการโครงการ "ธรรมนำทาง " โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล( เขลางค์รัตนอนุสรณ์) 543 - 543 8
- อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องหลักสูตรแกลนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 โรงเรียนพินิจวิทยา 543 - 543 16
- อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนพินิจวิทยา 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 553  อุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นเวลานาน15ปี  โล่และเกียรติบัตร
2  0 553  ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันมานาน20ปี  แหวนทอง2สลึง ,โล่ , เกียรติบัตร
3  0 559  ครูแกนนำการปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
25  5 123 24 599 5 เกียรติบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาดิเรกคุณาภรณ์
5  5 117 2646 208 5 เกียรติบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3,   กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)