[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 076
ชื่อ: มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร
ฉายา: หน่อย
อายุงาน: 26 ปี 10 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประถมศึกษา  โรงเรียนปรียาโชติ 2559  ประถมศึกษาปีที่6  วุฒิบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎลำปาง 2548    ใบรับรองคุณวุฒิเลขที่ ลป.๑๓๐๓๙๓/๒๕๔๘
3  อนุปริญญา  สถาบันราชภัฎลำปาง 2545    ใบรับรองคุณวุฒิ
4  ปวช  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 2526    ใบรับรองคุณวุฒิ
5  มัธยมศึกษา  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 2523  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่1-3 76 สลิปเงินเดือน
2558 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่1-3 76 สลิปเงินเดือน
2557 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2556 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2555 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่2-4 76 สลิปเงินเดือน
2554 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2553 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2552 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่1-3 76 สลิปเงินเดือน
2551 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่1-3 76 สลิปเงินเดือน
2550 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่1-3 76 สลิปเงินเดือน
2549 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่1-3 76 สลิปเงินเดือน
2548 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2547 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2546 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2545 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2544 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2543 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2542 ครูผู้สอน ประถมศึกษาปีที่3-4 76 สลิปเงินเดือน
2541 ครูผู้สอน อนุบาล3 76 สลิปเงินเดือน
2540 ครูผู้สอน อนุบาล3 76 สลิปเงินเดือน
2539 ครูผู้สอน อนุบาล3 76 สลิปเงินเดือน
2538 ครูผู้สอน อนุบาล2 76 ลสิปเงินเดือน
2537 ครูผู้สอน อนุบาล2 76 ลสิปเงินเดือน
2536 ครูผู้สอน อนุบาล2 76 สลิปเงินเดือน
2535 ครูผู้สอน อนุบาล1 76 สลิปเงินเดือน
2534 ครูผู้สอน อนุบาล1 76 สลิปเงินเดือน
2533 ครูผู้สอน อนุบาล2 76 สลิปเงินเดือน
2532 ครูผู้สอน อนุบาล2 76 ลสิปเงินเดือน
2531 ครูผู้สอน อนุบาล2 76 สลิปเงินเดือน
2530 ครูผู้สอน อนุบาล2 76 สลิปเงินเดิอน
2529 ครูผู้สอน อนุบาล2 76 ลสิปเงินเดือน
2528 ครูผู้สอน อนุบาล1 76 ลสิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- เกมและกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน สหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ 543 - 543 20
- การผลิตสื่อการสอน สหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ 543 - 543 20
- หลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 543 - 543 10
- อรรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ 543 - 543 20
- ผู้นำนันทนาการและการออกกำลังกาย วิทยาลัยพลศึกษา ลำปาง 543 - 543 8
- การผลิตสื่อการสอน โรงเรียนแม่เมาะ 543 - 543 10
- สัมมนาวิชาผู้กับกับลูกเสือ ค่ายลูกเสือหนองกระทิง 543 - 543 10
- การพัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- การเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนางานโดยใช้แฟ้มสะสมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- Training in CommunicationSkills in English โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- การปฎิรูปการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การบรรเทาสาธารณภัยและการจราจร โรงเรียนตำรวจภูธรลำปาง 543 - 543 8
- อบรมผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- สัมนาการเขียนหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- อบรมครูเอกชนกับการปฎิรูปการศึกษา โรงแรมเวียงทอง 543 - 543 8
- อบรมการใช้หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตหลักสูตร10ชม. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 10
- อบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- ปฏิบัติการโครงการธรรมนำทาง วัดบรรพตสถิต 543 - 543 8
- ทิศทางการประเมินภาบนอกจากมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานBSG โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมโครงการผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิคคีตมวยไทย สำนักงานสาธารณสุขลำปาง 543 - 543 8
- องค์การแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- ฝึกปฏิบัติ"โยคะเบื้องต้นสำหรับเด็ก" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- การฝึกอบรมวิชาผู้กับกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่1/2551 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนอรุโณทัย 543 - 543 30
- อบรมความรู้ด้านสมถกัมมัฏฐานและวิปัสนากัมมัฎฐาน วัดป่ารวกลำปาง 543 - 543 8
- อบรมโปรแกรม E- office, E-learning โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- หลักสูตรแกลนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2552 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 14
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นที่2/2552 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 10
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 20
- อบรมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543 8
- อบรมโครงการคุณธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การสร้างเครื่องวัดและประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 14
- การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 14
- การตรวจลูกเสือขั้นที่5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 10
- เรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานเทศบาล ลำปาง 543 - 543 8
- การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การนิเทศการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยล์ ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 543 - 543 24
- ปฏิบัติการโครงการ "ธรรมนำทาง " โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล( เขลางค์รัตนอนุสรณ์) 543 - 543 8
- อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องหลักสูตรแกลนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 โรงเรียนพินิจวิทยา 543 - 543 16
- อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนพินิจวิทยา 543 - 543 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 553  อุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นเวลานาน15ปี  โล่และเกียรติบัตร
2  0 553  ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันมานาน20ปี  แหวนทอง2สลึง ,โล่ , เกียรติบัตร
3  0 559  ครูแกนนำการปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร
4  10 ก.พ. 2559  รางวัลเกียรติบัตรครูปฏิบัติหน้าที่/ด้วยความซื่อสัตย์25ปี  แหวนทองคำหนัก1บาท,โล่,เกียรติ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
25  5 123 24 599 5 เกียรติบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาดิเรกคุณาภรณ์
5  5 117 2646 208 5 เกียรติบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)