[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 045
ชื่อ: มิส  เกสร    สีนวล
ฉายา: สวย
อายุงาน: 34 ปี 7 เดือน 3 วัน
อีเมล: kaesorn@acl.ac.th
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


10 รูป

11 รูป

4 รูป

19 รูป

4 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

16 รูป

11 รูป

4 รูป

6 รูป

20 รูป

9 รูป

8 รูป

0 รูป

5 รูป

6 รูป

6 รูป

4 รูป

6 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ม.ราชภัฎลำปาง 2547  ปริญญาโท  วุฒิการศึกษา
2    ม.ราชภัฎลำปาง 2538  ปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  วุฒิการศึกษา
3    ม.ราชภัฎลำปาง 2527  ปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรศาสตร์  วุฒิการศึกษา
4    ม.ราชภัฎลำปาง 2521  ปกศ.สูง  ใบรับรอง,เกียรติบัตร
5    โรงเรียนเขลางค์นคร 2519  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร
6    โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2517  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์_ประถมศึกษา
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา_ประถมศึกษา
2554 ประธานกรรมการ งานนิเทศการสอนและวิจัยในชั้นเรียน_ประถมศึกษา
2554 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์_ประถมศึกษา
2552 กรรมการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2524 ครูผ้สอนกลุ่มารงานฯ ประถมศึกษาปีที่ 1 45 ใบอนุญาตบรรจุครู
2525 ครูผ้ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2526 ครูผ้ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2529 ครูผู้สอนระดับอนุบาล หัวหน้างงานวิชาการ 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2530 หัวหน้าวิชาการอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2531 ผู้ช้วยหัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2532 ผู้ช้วยหัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2533 หัวหน้าวิชาการอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2534 หัวหน้าวิชาการอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2535 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ อนุบาล 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2536 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่ง
2537 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่ง
2538 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 0 คำสั่ง
2539 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 0 คำสั่ง
2540 วิชาการแผนก อนุบาล 0 คำสั่ง
2541 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2542 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2543 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2544 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2545 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2546 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2547 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 45 คำสั่งรูปภาพ
2548 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 45 คำสั่งรูปภาพ
2549 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2550 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2551 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2552 หัวหน้าประกัน/งานมาตรฐาน โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2553 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษษปีที่ 6 45 สลิปเงินเดือน
2554 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 45 สลิปเงินเดอืน
2555 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ประถมศึกษาปีที่ 6 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ประถมศึกษาปีที่ 6 45 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดทำหลักสูตร/โครงสร้าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล - 543
วันวิชาการ 52 ปีทองฉลองวิชาการอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง - 543
ศึกษาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 543
การวิจัยพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 543
นำเสนอผลงานการวิจัย การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา - 543
การปฎิรูปการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลสวนเด็ก จ.เชียงใหม่ - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลสวนน้อย จ.เชียงใหม่ - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี - 543
การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ ศูนย์การจัดการศึกษาเด็กพิเศษลำปาง - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน/วันวิชการ โรงเรียนผดุงวิทย์ จ.ลำปาง - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลการไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง - 543
ศึกษาดูงาน การจัดทำการเรียนการสอนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ - 543
ศึกษาดูงาน การจัดทำการเรียนการสอนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกประถม เชียงใหม่ - 543
ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ - 543
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศจีน ประเทศจีน - 543
ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลี - 543
ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาประเทศฟินแลนด็และสวีเดน ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน - 543
ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาจัการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม - 543
ศึกษาดุงานการจัดการเรียนและการวัด ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมบางรักและเซนต์คาเบรียล กทม. - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 พ.ย. 544  คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมเอกชนลำปาง  เกียรติบัตร
2  2011 เม.ย. 545  เกียรติคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เกียรติคุณ การบริคโลหิต ในวัยคล้ายวันสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3  2011 ธ.ค. 549  เกียรติบัตรจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วม  เกียรติบัตร
4  2006 ก.พ. 553  ครูทำงาน นานปี 25 ปี  แหวนทองคำหนุก 1 บาท, เกยีรติบัตร,รูปภาพ
5  2011 ก.พ. 553  ครูทำงาน นานปี 30 ปี  แหวนทองฝังเพชร , เกยีรติบัตร,รูปภาพ
6  1996 ต.ค. 553  ครูทำงาน นานปี 15 ปี  โล่ห์เกียรติบัตร,รูปภาพ
7  2001 ต.ค. 553  ครูทำงาน นานปี 20 ปี  เข็มกลัดทองคำ หนัก 2สลึง,เกียรติบัตร,รูปภาพ
8  2010 มิ.ย. 556  เกียรติคุณ Word Blood Donor Day 2019  เกียรติคุณเหล่าการชาด จังหวัดลำปาง
9  1997 ม.ค. 559  ครูดีเด่นการศึกษาเอกชน ปี2539  เกียรติบัตร
10  2012 ม.ค. 559  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร,เข็มกลัด,คำสั่ง
11  2005 มี.ค. 559  รองผู้อำนวยการดีเด่นระดบเหรียญทอง เขตพืนที่การศึกษา ลำปางเขต 1  เกียรติบัตร
12  2010 ม.ค. 562  เกียรติบัตร วิทยาทาน การส่งเสริม การจัดการสอนศูฯย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เกิยรติบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ลำปาง วัดบุญวาทย์วิหาร ลำปาง
13  2012 ม.ค. 562  คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  เกียรติบัตร/คำสั่ง/รูปภาพ
14  2012 ม.ค. 564  เกียรติบัตร มีจิตอาสาจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง  เกียรติบัตรและรูปภาพ
15  2004 ต.ค. 567  การสอบงานวิจัย   ได้รับรหัส ISBN 974-9675-06-1
16  1996 ก.ย. 568  ครูดีเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  เกียรติบัตร,รูปภาพ
17  2011 ต.ค. 570  เกียรติบัตรการฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่่งขันคณิตคิดเร็ว  เกียรติบัตรและรูปภาพ
18  2011 มี.ค. 574  ดีเยี่ยมการประกวดห้องเรียนระเบียบวินัยดี ปี 2553  เกียรติบัตร/รูปภาพ/คำสั่ง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 1993  ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 1993 เครื่องราช/เกียรติบัตร
5 ธ.ค. 2000  ชั้นที่ 5 เบญจดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2000 เครื่องราช/เกียรติบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)