[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 045
ชื่อ: มิส  เกสร    สีนวล
ฉายา: สวย
อายุงาน: 33 ปี 4 เดือน 22 วัน
อีเมล: kaesorn@acl.ac.th
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2517  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบประกาศนียบัตร
2    โรงเรียนเขลางค์นคร 2519  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร
3    ม.ราชภัฎลำปาง 2521  ปกศ.สูง  ใบรับรอง,เกียรติบัตร
4    ม.ราชภัฎลำปาง 2527  ปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรศาสตร์  วุฒิการศึกษา
5    ม.ราชภัฎลำปาง 2538  ปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  วุฒิการศึกษา
6    ม.ราชภัฎลำปาง 2547  ปริญญาโท  วุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2524 ครูผ้สอนกลุ่มารงานฯ ประถมศึกษาปีที่ 1 45 ใบอนุญาตบรรจุครู
2525 ครูผ้ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2526 ครูผ้ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2529 ครูผู้สอนระดับอนุบาล หัวหน้างงานวิชาการ 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2530 หัวหน้าวิชาการอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2531 ผู้ช้วยหัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2532 ผู้ช้วยหัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2533 หัวหน้าวิชาการอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2534 หัวหน้าวิชาการอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2535 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ อนุบาล 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2536 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่ง
2537 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่ง
2538 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 0 คำสั่ง
2539 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 0 คำสั่ง
2540 วิชาการแผนก อนุบาล 0 คำสั่ง
2541 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2542 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2543 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2544 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2545 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2546 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2547 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 45 คำสั่งรูปภาพ
2548 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 45 คำสั่งรูปภาพ
2549 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2550 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2551 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2552 หัวหน้าประกัน/งานมาตรฐาน โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2553 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษษปีที่ 6 45 สลิปเงินเดือน
2554 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 45 สลิปเงินเดอืน
2555 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ประถมศึกษาปีที่ 6 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ประถมศึกษาปีที่ 6 45 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ห้องประชึมกองทัเรือ 543 - 543 16
การจัดทำงบประมาณ/แผนงานประจำปี อาคารมูลนิธิฯ ชั้น 4 543 - 543 20
การสร้างภาวะผ้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา ห้องประชุม ACL 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
โครงการคุณธรรมนำทาง ห้องประชุม ACl2,ศุนย์การเรียนรู้คณิตฯโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะลำปาง 543 - 543 20
การประชุมวิชาการงาน 9 ปี สมศ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทฯ 543 - 543 16
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู หอประชุมใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 543 - 543 8
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณและแผนพัฒนาฯ มูลนิธิ ฯ ซอยทองหล่อ 543 - 543 18
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
อบรมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลับแผนกมัธยม 543 - 543 8
การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
ประชุม สมศ. ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 หอประชุมกองทัพเรือ กทม. 543 - 543 8
โครงการคุณธรรมนำทาง โดยภ.ชุมพล ดีสุดจิต,ภ.ทักษะบุตร ไกรประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
ประชุมวิชาการ สมุนไพรต้านภัยไข้หวัด 2009 โรงพยาบาลเมืองลำปาง 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโปรแกรม SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
อบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิต ครั้งที่ 6 มูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
สัมมนาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
ประชุมปฏิบัติการ นิเทศการสอน ( รศ.ไพฑูรย์ เวทการ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e- training หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง/บ้าน เรียนรู้ทางอินเตอร์เนต 543 - 543 120
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมนำทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี(แลมป์-เทค) 543 - 543 24
สัมมนาเปิดภาคเรียน อบรมเทคนิคการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน อาคารยิมเนเซี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของคณิตสาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย 543 - 543 28
อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของคณิตสาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย 543 - 543 24
อบรมเยาวชนคนรักษ์ช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร ลำปาง 543 - 543 24
อบรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดอารมหลวง ลำปาง 543 - 543 8
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์หนังสือเรียนที่ใช้กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ม.ราชภัฎเชียงราย 543 - 543 24
โครงการคุณธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
อบรมการใช้ ระบบSwiss ห้องคอมพิวเตอร์ ประถม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
สัมมนาวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 543 - 543 16
สัมมนา การสร้างทุนปัญญเพ่อพัฒนาชีวิตการศึกษา โรงแรมราชเทวี กทม.จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชน 543 - 543 8
สัมมนาวิชการมูลนิธิเซนต์เคาเบรียลฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากร มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 543 - 543 6
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้Program Word 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 40
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมนำทาง วัดสุขสวัสดิ์ลำปาง 543 - 543 16
สัมมนา การดำเนินการโรงเรียนเอกชนหลังประกาศใช้ พรบ.การศึกษา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 543 - 543 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเตรื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้Program E -office โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
สัมมนา งานมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
อบรม Vissionary Leadership โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
อบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน แม่ต๋ำรีสอร์ท ลำปาง 543 - 543 20
อบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาของโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง 543 - 543 16
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับ 2 รุ่นที่ 3 " พัฒนากระบวนทัศน์และเทคนิควิชาการ เพื่อก้าวสู่นักวิชาชีพประเมินคุณภาพการศึกษา" กทม. 543 - 543 20
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 543 - 543 20
โครงกการพัฒนาครูทั้งระบบ การประเมินคุณภาพมาตรฐษนการศึกษาภายนอก รอบที่ 3 โรงเรียนลำปางเทคโนโ,ยี ( แลมป์-เทค) 543 - 543 20
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 543 - 543 16
สัมมนาเกิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
ฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผุู้เรียนเป็นสำคัญ " การเรียนรู้แบบโครงงาน" ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E- training 543 - 543 8
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยนะบบ E-Training " การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา" การพัฒนาคุณภาพด้วยนะบบ E-Training 543 - 543 8
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-training " การศึกษาปฐมวัย" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-training " แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-training " การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-training " การพัฒนาสมรรถนะหลักสำรับครู" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E -training " การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E -training " การประกันคุณภาพการศึกษา " อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E - training " กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา " อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E - training " หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ วิชาเลือกตามภาระงาน และหลักสูตรวิชาเลือกทั่วไป " อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 24
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ E- training " การจัดการควารู้" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ E- training " การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วย E-training " การวัดผลประเมินผล" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วย E-training " การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ" ิอบรมด้วยระบบทางไกล E - training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง" การบริหารหลักสูตร" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โตรงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระับบคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การออแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " นวัตกรรมการนิเทศ การศึกษาชั้นเรียน " อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้่งระบบ อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงาน การจัดทำการเรียนการสอนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ 2006 ถึง 05 เม.ย. 548 - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี 2005 ถึง 07 ส.ค. 548 - 543
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศจีน ประเทศจีน 2004 ถึง 12 ต.ค. 548 - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลการไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง 2005 ถึง 07 ต.ค. 550 - 543
ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลี 2006 ถึง 11 ต.ค. 550 - 543
ศึกษาดูงาน การจัดทำการเรียนการสอนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกประถม เชียงใหม่ 2006 ถึง 11 เม.ย. 554 - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ 2004 ถึง 11 มิ.ย. 554 - 543
ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาจัการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม 2007 ถึง 14 ธ.ค. 557 - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2005 ถึง 17 ก.ย. 558 - 543
การวิจัยพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2002 ถึง 17 ก.ค. 560 - 543
ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ 2006 ถึง 17 ก.ย. 560 - 543
ศึกษาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2002 ถึง 17 ต.ค. 560 - 543
นำเสนอผลงานการวิจัย การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา 2002 ถึง 19 ต.ค. 561 - 543
ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาประเทศฟินแลนด็และสวีเดน ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน 2007 ถึง 26 ต.ค. 564 - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลสวนเด็ก จ.เชียงใหม่ 2004 ถึง 23 ก.ค. 566 - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลสวนน้อย จ.เชียงใหม่ 2004 ถึง 23 ก.ค. 566 - 543
การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ ศูนย์การจัดการศึกษาเด็กพิเศษลำปาง 2005 ถึง 23 ส.ค. 566 - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 2005 ถึง 23 ก.ย. 566 - 543
การจัดทำหลักสูตร/โครงสร้าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2008 ถึง 26 มิ.ย. 568 - 543
ศึกษาดุงานการจัดการเรียนและการวัด ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมบางรักและเซนต์คาเบรียล กทม. 2008 ถึง 26 มิ.ย. 568 - 543
ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน/วันวิชการ โรงเรียนผดุงวิทย์ จ.ลำปาง 2005 ถึง 26 ก.ย. 569 - 543
วันวิชาการ 52 ปีทองฉลองวิชาการอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 2011 ถึง 28 ม.ค. 570 - 543
การปฎิรูปการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 2004 ถึง 31 ม.ค. 574 - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 พ.ย. 544  คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมเอกชนลำปาง  เกียรติบัตร
2  2011 เม.ย. 545  เกียรติคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เกียรติคุณ การบริคโลหิต ในวัยคล้ายวันสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3  2011 ธ.ค. 549  เกียรติบัตรจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วม  เกียรติบัตร
4  2006 ก.พ. 553  ครูทำงาน นานปี 25 ปี  แหวนทองคำหนุก 1 บาท, เกยีรติบัตร,รูปภาพ
5  2011 ก.พ. 553  ครูทำงาน นานปี 30 ปี  แหวนทองฝังเพชร , เกยีรติบัตร,รูปภาพ
6  1996 ต.ค. 553  ครูทำงาน นานปี 15 ปี  โล่ห์เกียรติบัตร,รูปภาพ
7  2001 ต.ค. 553  ครูทำงาน นานปี 20 ปี  เข็มกลัดทองคำ หนัก 2สลึง,เกียรติบัตร,รูปภาพ
8  2010 มิ.ย. 556  เกียรติคุณ Word Blood Donor Day 2019  เกียรติคุณเหล่าการชาด จังหวัดลำปาง
9  1997 ม.ค. 559  ครูดีเด่นการศึกษาเอกชน ปี2539  เกียรติบัตร
10  2012 ม.ค. 559  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร,เข็มกลัด,คำสั่ง
11  2005 มี.ค. 559  รองผู้อำนวยการดีเด่นระดบเหรียญทอง เขตพืนที่การศึกษา ลำปางเขต 1  เกียรติบัตร
12  2010 ม.ค. 562  เกียรติบัตร วิทยาทาน การส่งเสริม การจัดการสอนศูฯย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เกิยรติบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ลำปาง วัดบุญวาทย์วิหาร ลำปาง
13  2012 ม.ค. 562  คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  เกียรติบัตร/คำสั่ง/รูปภาพ
14  2012 ม.ค. 564  เกียรติบัตร มีจิตอาสาจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง  เกียรติบัตรและรูปภาพ
15  2004 ต.ค. 567  การสอบงานวิจัย   ได้รับรหัส ISBN 974-9675-06-1
16  1996 ก.ย. 568  ครูดีเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  เกียรติบัตร,รูปภาพ
17  2011 ต.ค. 570  เกียรติบัตรการฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่่งขันคณิตคิดเร็ว  เกียรติบัตรและรูปภาพ
18  2011 มี.ค. 574  ดีเยี่ยมการประกวดห้องเรียนระเบียบวินัยดี ปี 2553  เกียรติบัตร/รูปภาพ/คำสั่ง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 1993  ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 1993 เครื่องราช/เกียรติบัตร
5 ธ.ค. 2000  ชั้นที่ 5 เบญจดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2000 เครื่องราช/เกียรติบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)