[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 045
ชื่อ: มิส  เกสร    สีนวล
ฉายา: สวย
อายุงาน: 35 ปี 1 เดือน 0 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


10 รูป

11 รูป

4 รูป

19 รูป

4 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

16 รูป

11 รูป

4 รูป

6 รูป

20 รูป

9 รูป

8 รูป

0 รูป

5 รูป

6 รูป

6 รูป

4 รูป

6 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ประถมศึกษาปีที่ 6 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ประถมศึกษาปีที่ 6 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 45 สลิปเงินเดอืน
2553 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษษปีที่ 6 45 สลิปเงินเดือน
2552 หัวหน้าประกัน/งานมาตรฐาน โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2551 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2550 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2549 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 45 คำสั่งรูปภาพ
2548 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 45 คำสั่งรูปภาพ
2547 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 45 คำสั่งรูปภาพ
2546 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2545 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2544 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อนุบาล 0 คำสั่ง
2543 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2542 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2541 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียน 0 คำสั่ง
2540 วิชาการแผนก อนุบาล 0 คำสั่ง
2539 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 0 คำสั่ง
2538 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 0 คำสั่ง
2537 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่ง
2536 หัวหน้าแผนกอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่ง
2535 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ อนุบาล 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2534 หัวหน้าวิชาการอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2533 หัวหน้าวิชาการอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2532 ผู้ช้วยหัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2531 ผู้ช้วยหัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้างาน 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2530 หัวหน้าวิชาการอนุบาล อนุบาล 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2529 ครูผู้สอนระดับอนุบาล หัวหน้างงานวิชาการ 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2526 ครูผ้ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2525 ครูผ้ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 45 คำสั่งแต่งตั้ง
2524 ครูผ้สอนกลุ่มารงานฯ ประถมศึกษาปีที่ 1 45 ใบอนุญาตบรรจุครู

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ห้องประชึมกองทัเรือ 543 - 543 16
- การจัดทำงบประมาณ/แผนงานประจำปี อาคารมูลนิธิฯ ชั้น 4 543 - 543 20
- การสร้างภาวะผ้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา ห้องประชุม ACL 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- โครงการคุณธรรมนำทาง ห้องประชุม ACl2,ศุนย์การเรียนรู้คณิตฯโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะลำปาง 543 - 543 20
- การประชุมวิชาการงาน 9 ปี สมศ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทฯ 543 - 543 16
- มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู หอประชุมใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 543 - 543 8
- จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณและแผนพัฒนาฯ มูลนิธิ ฯ ซอยทองหล่อ 543 - 543 18
- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- อบรมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลับแผนกมัธยม 543 - 543 8
- การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- ประชุม สมศ. ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 หอประชุมกองทัพเรือ กทม. 543 - 543 8
- โครงการคุณธรรมนำทาง โดยภ.ชุมพล ดีสุดจิต,ภ.ทักษะบุตร ไกรประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- ประชุมวิชาการ สมุนไพรต้านภัยไข้หวัด 2009 โรงพยาบาลเมืองลำปาง 543 - 543 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโปรแกรม SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- อบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิต ครั้งที่ 6 มูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
- สัมมนาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
- ประชุมปฏิบัติการ นิเทศการสอน ( รศ.ไพฑูรย์ เวทการ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e- training หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง/บ้าน เรียนรู้ทางอินเตอร์เนต 543 - 543 120
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมนำทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบที่สาม โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี(แลมป์-เทค) 543 - 543 24
- สัมมนาเปิดภาคเรียน อบรมเทคนิคการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน อาคารยิมเนเซี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของคณิตสาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย 543 - 543 28
- อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของคณิตสาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย 543 - 543 24
- อบรมเยาวชนคนรักษ์ช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร ลำปาง 543 - 543 24
- อบรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดอารมหลวง ลำปาง 543 - 543 8
- สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์หนังสือเรียนที่ใช้กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ม.ราชภัฎเชียงราย 543 - 543 24
- โครงการคุณธรรมนำทาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมการใช้ ระบบSwiss ห้องคอมพิวเตอร์ ประถม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- สัมมนาวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 543 - 543 16
- สัมมนา การสร้างทุนปัญญเพ่อพัฒนาชีวิตการศึกษา โรงแรมราชเทวี กทม.จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชน 543 - 543 8
- สัมมนาวิชการมูลนิธิเซนต์เคาเบรียลฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากร มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 543 - 543 6
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้Program Word 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 40
- อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมนำทาง วัดสุขสวัสดิ์ลำปาง 543 - 543 16
- สัมมนา การดำเนินการโรงเรียนเอกชนหลังประกาศใช้ พรบ.การศึกษา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 543 - 543 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเตรื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้Program E -office โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- สัมมนา งานมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรม Vissionary Leadership โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- อบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน แม่ต๋ำรีสอร์ท ลำปาง 543 - 543 20
- อบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาของโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง 543 - 543 16
- อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับ 2 รุ่นที่ 3 " พัฒนากระบวนทัศน์และเทคนิควิชาการ เพื่อก้าวสู่นักวิชาชีพประเมินคุณภาพการศึกษา" กทม. 543 - 543 20
- โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 543 - 543 20
- โครงกการพัฒนาครูทั้งระบบ การประเมินคุณภาพมาตรฐษนการศึกษาภายนอก รอบที่ 3 โรงเรียนลำปางเทคโนโ,ยี ( แลมป์-เทค) 543 - 543 20
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 543 - 543 16
- สัมมนาเกิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 16
- ฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผุู้เรียนเป็นสำคัญ " การเรียนรู้แบบโครงงาน" ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E- training 543 - 543 8
- อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยนะบบ E-Training " การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา" การพัฒนาคุณภาพด้วยนะบบ E-Training 543 - 543 8
- อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-training " การศึกษาปฐมวัย" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-training " แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-training " การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-training " การพัฒนาสมรรถนะหลักสำรับครู" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E -training " การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E -training " การประกันคุณภาพการศึกษา " อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E - training " กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา " อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E - training " หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ วิชาเลือกตามภาระงาน และหลักสูตรวิชาเลือกทั่วไป " อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 24
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ E- training " การจัดการควารู้" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ E- training " การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วย E-training " การวัดผลประเมินผล" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วย E-training " การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ" ิอบรมด้วยระบบทางไกล E - training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง" การบริหารหลักสูตร" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โตรงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระับบคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การออแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " นวัตกรรมการนิเทศ การศึกษาชั้นเรียน " อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เรื่อง " การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้่งระบบ อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8
- โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ อบรมด้วยระบบทางไกล E-training 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การจัดทำหลักสูตร/โครงสร้าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล - 543
- วันวิชาการ 52 ปีทองฉลองวิชาการอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง - 543
- ศึกษาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 543
- การวิจัยพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 543
- นำเสนอผลงานการวิจัย การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา - 543
- การปฎิรูปการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - 543
- ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ - 543
- ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลสวนเด็ก จ.เชียงใหม่ - 543
- ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียยนอนุบาลสวนน้อย จ.เชียงใหม่ - 543
- ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี - 543
- การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ ศูนย์การจัดการศึกษาเด็กพิเศษลำปาง - 543
- ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา - 543
- ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ - 543
- ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน/วันวิชการ โรงเรียนผดุงวิทย์ จ.ลำปาง - 543
- ศึกษาดูงานการจัดทำโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลการไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง - 543
- ศึกษาดูงาน การจัดทำการเรียนการสอนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ - 543
- ศึกษาดูงาน การจัดทำการเรียนการสอนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกประถม เชียงใหม่ - 543
- ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ - 543
- ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศจีน ประเทศจีน - 543
- ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลี - 543
- ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาประเทศฟินแลนด็และสวีเดน ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน - 543
- ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาจัการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม - 543
- ศึกษาดุงานการจัดการเรียนและการวัด ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมบางรักและเซนต์คาเบรียล กทม. - 543
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 พ.ย. 2554  คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมเอกชนลำปาง  เกียรติบัตร
2  2 เม.ย. 2554  เกียรติคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เกียรติคุณ การบริคโลหิต ในวัยคล้ายวันสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3  6 ธ.ค. 2554  เกียรติบัตรจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วม  เกียรติบัตร
4  10 ก.พ. 2549  ครูทำงาน นานปี 25 ปี  แหวนทองคำหนุก 1 บาท, เกยีรติบัตร,รูปภาพ
5  10 ก.พ. 2554  ครูทำงาน นานปี 30 ปี  แหวนทองฝังเพชร , เกยีรติบัตร,รูปภาพ
6  10 ต.ค. 2539  ครูทำงาน นานปี 15 ปี  โล่ห์เกียรติบัตร,รูปภาพ
7  10 ต.ค. 2544  ครูทำงาน นานปี 20 ปี  เข็มกลัดทองคำ หนัก 2สลึง,เกียรติบัตร,รูปภาพ
8  13 มิ.ย. 2553  เกียรติคุณ Word Blood Donor Day 2019  เกียรติคุณเหล่าการชาด จังหวัดลำปาง
9  16 ม.ค. 2540  ครูดีเด่นการศึกษาเอกชน ปี2539  เกียรติบัตร
10  16 ม.ค. 2555  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร,เข็มกลัด,คำสั่ง
11  16 มี.ค. 2548  รองผู้อำนวยการดีเด่นระดบเหรียญทอง เขตพืนที่การศึกษา ลำปางเขต 1  เกียรติบัตร
12  19 ม.ค. 2553  เกียรติบัตร วิทยาทาน การส่งเสริม การจัดการสอนศูฯย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เกิยรติบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ลำปาง วัดบุญวาทย์วิหาร ลำปาง
13  19 ม.ค. 2555  คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  เกียรติบัตร/คำสั่ง/รูปภาพ
14  21 ม.ค. 2555  เกียรติบัตร มีจิตอาสาจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง  เกียรติบัตรและรูปภาพ
15  24 ต.ค. 2547  การสอบงานวิจัย   ได้รับรหัส ISBN 974-9675-06-1
16  25 ก.ย. 2539  ครูดีเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  เกียรติบัตร,รูปภาพ
17  27 ต.ค. 2554  เกียรติบัตรการฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่่งขันคณิตคิดเร็ว  เกียรติบัตรและรูปภาพ
18  31 มี.ค. 2554  ดีเยี่ยมการประกวดห้องเรียนระเบียบวินัยดี ปี 2553  เกียรติบัตร/รูปภาพ/คำสั่ง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2536  ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2536 เครื่องราช/เกียรติบัตร
5 ธ.ค. 2543  ชั้นที่ 5 เบญจดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2543 เครื่องราช/เกียรติบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)